УСВОЕН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОНК ЗА 2023 ГОДИНА

Советот на СОНК едногласно го усвои Финансискиот извештај по предлог на Надзорниот одбор на СОНК

На ден 21.03.2024 година, Надзорните одбори на Советот на СОНК и Синдикалниот фонд го разгледаа финансиското работење на Советот и Фондот во 2023 година.  Двата Надзорни одбори констатираа дека во изминатата година финансирањето на Синдикатот е стабилно и уплатата на синдикална членарина е во континуиран пораст, што е резултат на континуираното зголемување на платите во дејностите што ги застапува СОНК. Исто така, Надзорните одбори констатираа дека се намалени режиските и другите трошоци за непречено функционирање на организацијата, додека пак, неповратните средства за помош на своите членови,  кои ги доделува Синдикалниот фонд,  се  зголемени во однос на минатата година. Севкупна оценка е дека Советот на СОНК и Синдикалниот фонд работат домаќински, средствата се трошат наменски, се води уредна книговодствена документација и двете сметки се во одлична состојба.

Управниот одбор на Синдикалниот фонд предложи, а Собранието на Фондот го прифати зголемувањето на основицата на Синдикалниот фонд, која ќе изнесува 10.000,00 денари. Тоа би значело дека износот на сите неповратни помошти (за новороденче, за подолготрајно боледување, за повреди на работно место, за пензионирање, за материјална штета од пожар и поплава, за школување на студенти надвор од место на живеење, за трајна неспособност за работа и за смрт), во наредниот период ќе се зголеми за 25%.

Собранието на Синдикалниот фонд го прифати предлогот на Управниот одбор, во наредниот период, синдикалниот бескаматен кредит да се зголеми од 22.000,00 на 25.000,00  денари, кој ќе се враќa на максимални 10 месечни рати.

Освен овие финансиски зголемувања на веќе постоечки основи, за помош на членовите на Синдикалниот фонд беа предложени и прифатени уште два нови основи за неповратна помош, и тоа:

  • материјална помош за родител, член на Синдикалниот фонд, чие дете тргнува во прво одделение. Оваа помош ќе биде во примена од новата учебна година 2024/2025, а ќе изнесува 50% од основицата.
  • материјална помош на член на Синдикалниот фонд за склучување на брак, која ќе изнесува 100% од основицата.

Со оглед на тоа што Синдикалниот фонд одлично функционира и има доволно средства да ги сервисира барањата на своите членови, Собранието на Фондот се заложи и во наредниот период да воведе нови помошти, за што апелира до сите синдикални организации, кои не се членки на Фондот, да се зачленат и да ги уживаат привилегиите од своето членување.

По завршување на работата на Надзорните одбори, Советот на СОНК на својата 27-ма редовна седница, одржана на 22.03.2024 година, едногласно го усвои Финансискиот извештај за работењето на СОНК во 2023 година.
КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕМА НА ДЕНЕШНАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА СОНК

Денес, 17.02.2024 година, Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК ја одржа својата 26-та редовна седница, на која се дискутираше за завршените преговори помеѓу СОНК и Министерството за образование и наука (МОН) во врска со колективните договори за основно и средно образование.

На седницата, главен акцент беше ставен на причините кои доведоа до непотпишување на двата колективни договори. Беше констатирано дека СОНК и МОН беа на прагот на потпишување на истите, односно дека текстовите на двата договори поминаа на јавна расправа пред членството и повторно беа усогласени помеѓу двете институции.

Како главни причини за непотпишување на договорите беа посочени: необезбедени финансиски средства од страна на Министерството за финансии (МФ), како и немање на репрезентативност во дејноста образование. Во однос на репрезентативноста, беше дискутирано дека подолг временски период се врши опструкција од страна на Комисијата за утврдување на репрезентативност при Министерството за труд и социјална политика (МТСП), па од таа причина е и неможноста за потпишување на колективните договори за основно и средно образование.

По опширната дискусија, членовите на Советот дадоа предлози за надминување на наведените проблеми, а по завршување на седницата, СОНК одржа прес-конференција на оваа тема.
СОНК на своите членови и синдикални пријатели им посакува Среќна Нова 2024 година, исполнета со многу здравје, љубов и бериќет
ОДРЖАН ТРЕТ СОСТАНОК НА ПАРТНЕРИТЕ ВО ПРОЕКТОТ YOUWELL

Во рамките на Erasmus+ проектот (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901): Sustaining Young Teachers’ Wellbeing at School – YouWell, од 07-09 декември 2023 година, во Брисел, Белгија се одржа третиот работен состанок на сите партнери учесници во проектот.

На работниот состанок беа прикажани и претставени фазите на проектот, односно активностите што биле реализирани и имплементирани, како и следните чекори што треба да се преземат во наредниот период.

Состанокот беше исполнет со дискусии и стратешко планирање, со цел насочување на проектот кон видлив успех.

  

Партнерите – учесници во проектот ги презентираа резултатите од досегашната работа на наставниците – едукатори, кои ја започнаа имплементацијата на проектот со своите колеги, наставници-почетници на 01.10.2023 година. Беше дискутирано и за натамошна поддршка на наставниците – едукатори, како и на над 45 наставници – почетници од Македонија, Бугарија и Словенија.

Исто така, на состанокот се разговараше и за изготвениот Прирачник за наставници, како и за административните процедури во врска со истиот.

Состанокот заврши со активно учество на сите партнери, при што истите го искажаа своето задоволство од напредокот на целиот процес во секоја од своите земји, како и задоволството на сите учесници во истиот, со очекување за континуирана соработка за постигнување на заедничките цели во претстојните фази на проектот YouWell.
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ или ПРОТЕСТ

Донесените Заклучоци на седницата на Советот на СОНК, упатени и доставени до МТСП и МОН

Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК, како највисок орган на одлучување, на 10.11.2023 година, ја одржа својата 24-та редовна седница, на која беа разгледани повеќе актуелни прашања од дејностите што ги застапува СОНК.

Посебен акцент беше ставен на проблемот во врска со ускратеното право за докажување на репрезентативностa на СОНК, како и фазите на преговори околу колективните договори за основно, средно, високо образование и наука.

По опширната дискусија, членовите на Советот на СОНК, по утврдените Констатации, донесоа Заклучоци, кои може да ги погледнете на следните линкови:

Констатации и Заклучоци од 24-та седница на Советот на СОНК – МТСП

Констатации и Заклучоци од 24-та седница на Советот на СОНК – МОН

 
Наставниците едукатори ја започнаа реализацијата на проектот YouWell

На 01.10.2023 година, 5-те наставници, кои беа избрани на јавниот повик на СОНК за учесници во проектот Sustaining Young Teachers’ Wellbeing at School –YouWell (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901), отпочнаа да ја реализираат својата програма. Имено, секој од нив избра по тројца млади наставници, на кои во следните девет месеци ќе им ја пружаат неопходната помош за да навлезат во тајните на наставничката професија, како и дополнително да ја засакаат оваа благородна работа.

Наставниците – едукатори одговорија на  прашалник,  кој  придонесе да се добие појасна слика за профилот и потребите на помладите наставници. Тие со своите колеги работат групно и индивидуално, каде се разговара за задачи и конкретни цели кои треба да се постигнат за периодот додека трае проектот.

Наставниците – едукатори се подготвени да го вложат сиот свој капацитет и искуство  во работата со младите наставници, со цел да изградат  профил на наставник кој ќе ги задоволи и најстрогите критериуми за квалитетен наставник.
Среќен Светски ден на учителите – Нека вашата креативност и посветеност продолжат да инспирираат

„Ако треба да поставите некого на пиедестал, 

поставете ги учителите.

Тие се херои на општеството.“

– Guy Kawasaki –

 
Mладинскиот центар за култура од Целје – домаќин на партнерите на проектот YouWell

Во рамките на Erasmus+ проектот (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901): Sustaining Young Teachers’ Wellbeing at School – YouWell, кој е финансиран од Европската унија, на 12.09 и 13.09.2023 година, во Целје, Словенија се одржа вториот работен состанок на сите партнери учесници во проектот.

Домаќин на состанокот беше Mладинскиот центар за култура од Целје – Република Словенија, а освен СОНК, присутни беа  и Синдикатот за образование од Република Бугарија –  Поткрепа, Tренинг центарот за обука од Брисел – Белгија и Националното училиште за менаџмент од Софија – Република Бугарија.

 

На работниот состанок беа презентирани фазите на проектот, односно главните активности и конкретните чекори што беа преземени за реализација на проектот во изминатите 6 месеци.

Главен акцент беше ставен на Обуката “Mentoring through coaching”, која се одржа во Софија, Бугарија, во периодот од 7 до 11 јули 2023 година. Од страна на сите партнери беше искажано задоволство во однос на успешно завршената обука на 15 наставници – едукатори од Македонија, Бугарија и Словенија.

 

Исто така, на состанокот беа дискутирани идните чекори за реализација на обуката, каде што овие наставници – едукатори, од 1.10.2023 година, треба да започнат со работа во своите земји, со своите колеги и да продолжат по една нова патека на менторство која се открива пред нив.

На крајот од дискусијата, партнерите – учесници во проектот, договорија следниот состанок да биде во почетокот на месец декември, во Брисел, на кој ќе бидат презентирани резултатите од досегашната работа на наставниците – едукатори.
Учесниците од СОНК успешно ја завршија обуката за наставник – едукатор

Во рамки на проектот „Oдржување на благосостојбата на младите наставници во училиште” („Sustaining Young Teachers’ Wellbeing at School” – YouWell), 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901, во периодот од 7 до 11 јули 2023 година, во Софија, 15-те наставници кои беа избрани од Македонија, Бугарија и Словенија за имплементација на овој проект,  успешно ја завршија обуката за наставник – едукатор.

Обуката “Mentoring through coaching” беше  реализирана од страна на тимoт на организациите: National Management School од Бугарија и New Mindset Coaching & Training од Белгија.  Истата имаше за цел следење и поддршка на наставници кои се нови во професијата во овие земји, односно поддршка на свои колеги кои се на почеток на својата кариера како наставници, а практичната реализација на стекнатите знаења од обуката ќе започне од месец октомври 2023 година.

Програмата имаше за цел да создаде поддршка и мотивација за подобра меѓусебна соработка и развој на вештини кои се потребни за следните чекори.

Во овие 5 дена, во просториите на Social Innovators во Бугарија, учесниците го започнаа своето патување и мотивирано се впуштија во откривање и учење, каде главниот фокус беше ставен на развивање суштински вештини за „обучување“ кои излегуваат надвор од училницата – вештини за живот! Овие вештини за „обучување“ ќе ги поттикнат сите учесници во програмата да станат уште подобри комуникатори, слушатели и решавачи на проблеми, што е основа за личен и професионален развој. Преку примена на иновативниот формат “Clarity Check-in Series” беше воведена техниката на емпатија и разбирање меѓу наставниците – едукатори, а преку креативните картички за проектот DiArc се поттикнуваа креативноста и имагинацијата, овозможувајќи им на учесниците да размислуваат “надвор од кутијата” и да истражуваат нови перспективи. Игрите со LEGO се покажаа како неочекувана алатка за помагање на обучуваните наставници – едукатори да ги идентификуваат своите цели и да се замислат себеси како ефикасни наставници – едукатори. На општо задоволство на сите, се изгради една заедница на високо-мотивирани наставници – едукатори, подготвени да остават трајно влијание во образовниот процес.

Патувањето продолжува од месец октомври, кога овие 15 наставници – едукатори ќе започнат со работа во своите земји, со своите колеги и ќе продолжат на оваа нова патека на менторство која се открива пред нив.
СОНК НА СИТЕ НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ ИМ ПОСАКУВА СРЕЌНА И УСПЕШНА УЧИЛИШНА 2023/2024 ГОДИНА