asd
Tuesday, July 16, 2024
image_pdfimage_print

ЗАКОНИ

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.111 од 30.05.2023)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.288 од 21.12.2021)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.151 од 06.07.2021)

Закон за изменување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.267 од 09.11.2020)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.110 од 30.05.2019)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РМ бр.120 од 29.06.2018)

Закон за работните односи (консолидиран текст 2017)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.288 од 21.12.2021)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.151 од 06.07.2021)

Закон за изменување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.267 од 09.11.2020)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.110 од 30.05.2019)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РМ бр.120 од 29.06.2018)

Закон за работните односи (консолидиран текст 2017)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.288 од 21.12.2021)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.151 од 06.07.2021)

Закон за изменување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.267 од 09.11.2020)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РСМ бр.110 од 30.05.2019)

Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи (Сл.весник на РМ бр.120 од 29.06.2018)

Закон за работните односи (консолидиран текст 2017)

Закон за заштита на децата консолидиран (консолидиран текст ноември 2022)

Закон за основното образование (консолидиран текст 2020)

Закон за средното образование (консолидиран текст 2020)

Закон за високото образование (консолидиран текст 2021)

Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Сл.весник на РСМ бр.161 од 05.08.2019)