Наставниците едукатори ја започнаа реализацијата на проектот YouWell

image_pdfimage_print

На 01.10.2023 година, 5-те наставници, кои беа избрани на јавниот повик на СОНК за учесници во проектот Sustaining Young Teachers’ Wellbeing at School –YouWell (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901), отпочнаа да ја реализираат својата програма. Имено, секој од нив избра по тројца млади наставници, на кои во следните девет месеци ќе им ја пружаат неопходната помош за да навлезат во тајните на наставничката професија, како и дополнително да ја засакаат оваа благородна работа.

Наставниците – едукатори одговорија на  прашалник,  кој  придонесе да се добие појасна слика за профилот и потребите на помладите наставници. Тие со своите колеги работат групно и индивидуално, каде се разговара за задачи и конкретни цели кои треба да се постигнат за периодот додека трае проектот.

Наставниците – едукатори се подготвени да го вложат сиот свој капацитет и искуство  во работата со младите наставници, со цел да изградат  профил на наставник кој ќе ги задоволи и најстрогите критериуми за квалитетен наставник.