Thursday, March 4, 2021
image_pdfimage_print

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Колективен договор за детска заштита

Спогодба за вредност на бодот за пресметување на плата.jpeg

Колективен договор за основно образование

Колективен договор за основно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за основно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта

Известување за пресметка на плата за вработените од дејноста основно образование

Колективен договор за средно образование

Колективен договор за средно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за средно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во средните училишта

Известување за пресметка на плата за вработените од дејноста средно образование

Колективниот договор е во изработка

Колективниот договор за култура

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност за вработените во јавните установи од дејноста култура