Wednesday, April 10, 2024
image_pdfimage_print

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Општ колективен договор за јавниот сектор (Службен весник на РСМ бр.154 од 20.07.2023 година)

Анекс Колективен договор за јавни установи за деца (Службен весник на РСМ бр. 256 од 28.11.2022 година)

Колективен договор за јавни установи за деца (Службен весник на РСМ бр. 220 од 14.10.2022 година)

Колективен договор за основно образование

Колективен договор за основно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за основно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнизок степен на сложеност во основните училишта - 2023 (20.104 ден.)

Спогодба за најниска плата за најнизок степен на сложеност во основните училишта - 2023 (17.482 ден.)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност во основните училишта - 2022 (16.973 ден.)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност во основните училишта - 2019 (14.759 ден.)

Известување за пресметка на плата основно образование - 2023 (20.104 ден.)

Колективен договор за средно образование

Колективен договор за средно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за средно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност во средните училишта - 2023 (20.743 ден.)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност во средните училишта - 2023 (18.037 ден.)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност во средните училишта - 2022 (17.512 ден.)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност во средните училишта - 2019 (15.228 ден.)

Известување за пресметка на плата средно образование - 2023 (20.743 ден.)

Колективен договор за високо образование и наука

Колективен договор за култура

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност за вработените во јавните установи од дејноста култура