Friday, January 27, 2023
image_pdfimage_print

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Анекс Колективен договор за јавни установи за деца (Службен весник на РСМ бр. 256 од 28.11.2022 година)

Колективен договор за јавни установи за деца (Службен весник на РСМ бр. 220 од 14.10.2022 година)

Колективен договор за основно образование

Колективен договор за основно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за основно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта

Известување за пресметка на плата за вработените од дејноста основно образование (31.08.2022 година)

Колективен договор за средно образование

Колективен договор за средно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за средно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во средните училишта

Известување за пресметка на плата за вработените од дејноста средно образование (31.08.2022 година)

Колективен договор за високо образование и наука

Колективен договор за култура

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност за вработените во јавните установи од дејноста култура