Friday, January 28, 2022
image_pdfimage_print

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Колективен договор за детска заштита

Измени и дополнувања на Колективен договор за детска заштита

Спогодба за вредност на бодот за пресметување на плата

Колективен договор за основно образование

Колективен договор за основно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за основно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта

Известување за пресметка на плата за вработените од дејноста основно образование

Колективен договор за средно образование

Колективен договор за средно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за средно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во средните училишта

Известување за пресметка на плата за вработените од дејноста средно образование

Колективен договор за високо образование и наука

Колективен договор за култура

Спогодба за најниска плата за најнискиот степен на сложеност за вработените во јавните установи од дејноста култура